Свикване на Общо събрание на АСМ-Пловдив - 15 ноември 2016г.

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на студентите медици“ - град Пловдив (АСМ – гр. Пловдив), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.11.2016г. от 15:00ч. в Аудиторен комплекс на Медицински университет – Пловдив, бул. Васил Априлов 15А, При следния дневен ред:

 1. прием на кворум;
 2. избор на протоколчик на общото събрание;
 3.  избор на председател и изборна комисия на общото събрание на АСМ – Пловдив;
 4.  промени в устава на сдружението;
 5.  отчет на УС и КС за периода ноември 2015г. – ноември 2016г.
 6.  избор на нов УС и КС;
 7.  други.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

От днес 20.10.2016 до 1.11. 2016 вкл. може да изпращате Вашите кандидатури за член на Локалния управителен съвет към АСМ-Пловдив. Позициите, за които може да кандидатствате са:

 • Председател
 • Заместник-председател вътрешни дейности
 • Заместник-председател външни дейности
 • PR(връзки с обществеността)
 • Секретар
 • LOME - Локален отговорник по медицинско образование
 • LPO - Локален отговорник по обществено здраве
 • LORA - Локален отговорник по репродуктивно здраве и СПИН
 • LORP - Локален отговорник по човешки права и мир
 • LEO - Локален отговорник по професионален обмен
 • LORE - Локален отговорник по научен обмен

Необходимите документи - CV и мотивационно писмо, включващо план за следващия мандат през 2016/2017 - може да изпращате на asm.plovdiv@gmail.com най-късно до 1.11.2016г. Повече информация за комитетите може да намерите тук: http://asm-plovdiv.com/main_bg/1636_komiteti.html

С Уважение,

Управителен съвет на АСМ-Пловдив 2015/2016